ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

3. การอ่านพระคัมภีร์มีประโยชน์อย่างไรพระวาจาคือยาวิเศษ 3. การอ่านพระคัมภีร์มีประโยชน์อย่างไร
ถาม : พระศาสนจักรของเราส่งเสริมให้อ่านพระคัมภีร์ อยากทราบว่าการอ่านพระคัมภีร์จะช่วยให้ครอบครัวของเราให้มีความสุขได้อย่างไร
ตอบ : ดีมากเลย...อ่านพร้อมๆกันในครอบครัว. . . ย อ ด เ ยี่ ย ม . . . ข อ บ อ ก
1. “พระวาจาของพระองค์เป็นโคมส่องทางของข้าพเจ้า เป็นแสงสว่างส่องทางเดินให้ข้าพเจ้า”(สดุดี 119:105)
2. “ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม”(2 ทิโมธี 3:16)
3. “เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็กินเสีย พระวจนะของพระองค์ก็เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์ และเป็นความปีติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์”(เยเรมีย์ 15:16)
4. “พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้”(ฮีบรู 4:12)
5. “มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”(มัทธิว 4:4)
6. “การเปิดเผยของพระวาจาให้ความสว่าง ประทานปัญญาแก่ผู้รู้น้อย”(สดุดี 119:130)
7. “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี”(โยชูวา 1:8)
8. “โปรดบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริง พระวาจาของพระองค์คือความจริง”(ยอห์น 17:17)
9. “ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย”(มัทธิว 24:35)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์