ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

2. ความนบนอบ

พระวาจาคือยาวิเศษ  2. ความนบนอบ
ถาม : มีปัญหากับเจ้านายประจำเลย แบบว่า...ชอบใช้อำนาจ ควรใช้พระวาจาตอนใดเตือนสติดี
ตอบ : นำพระวาจาเหล่านี้ไปท่องซะ....
         1. “จงตักเตือนเขาเหล่านั้นให้อยู่ใต้อำนาจและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ พร้อมที่จะทำความดีทุกประการ ไม่กล่าวร้ายผู้ใด หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท มีความอดกลั้นและสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคน”(ติตัส 3:1-2)
2. “จงยอมอยู่ภายใต้อำนาจของกันและกันด้วยความเคารพยำเกรงพระคริสตเจ้า”(เอเฟซัส 5:21)
3. “ทาส จงเชื่อฟังเจ้านายในโลกนี้ในทุกสิ่ง อย่ารับใช้เพียงเมื่ออยู่ต่อหน้าเพื่อให้มนุษย์พอใจเท่านั้น แต่จงรับใช้จากใจจริง โดยมีความยำเกรงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”(โคโลสี 3:22)
4. “ดังนั้น ท่านจำเป็นต้องนอบน้อมไม่เพียงเพราะกลัวการลงโทษ แต่นอบน้อมเพราะมโนธรรมด้วย”(โรม 13:5)
5. “จงเชื่อฟังและอยู่ใต้อำนาจผู้นำของท่าน เพราะเขาเหล่านั้นคอยเอาใส่ดูแลวิญญาณของท่านเสมือนผู้ที่ต้องเสนอรายงานเพื่อให้เขาทำงานนี้ด้วยความยินดีมิใช่ด้วยความเศร้า ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านเลย”(ฮีบรู 13:17)
6. “ในขั้นแรกนี้ ข้าพเจ้าขอร้องให้วอนขอ อธิษฐาน อ้อนวอนแทนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อนมนุษย์ทุกคน เพื่อกษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจ เราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่น เป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความเคารพรักพระเจ้า”(1ทิโมธี 2:1-2)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์