ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

73.  การภาวนาพระวาจาคือยาวิเศษ 73.  การภาวนา
ถาม : ทำอย่างไรจึงจะภาวนาได้อย่างถูกต้อง
ตอบ : ภาวนาด้วยใจจริงและประพฤติดี
          1. “แต่จะถึงเวลาคือเวลานี้ เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาเจ้าเดชะพระจิตเจ้า และตามความจริง เพราะพระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้ พระเจ้าทรงเป็นจิต ผู้ที่นมัสการพระองค์ จะต้องนมัสการเดชะพระจิตเจ้า และตามความจริง” (ยอห์น 4:23-24)
          2. “เพราะเราประสงค์ความรักมั่นคงไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา”(โฮเชยา 6:6)
          3. “จงถวายเครื่องบูชาสรรเสริญแด่พระเจ้า จงแก้บนตามที่ได้สัญญาไว้กับพระผู้สูงสุด จงเรียกเราในยามทุกข์ร้อน เราจะช่วยท่านให้รอดพ้น แล้วท่านจะถวายเกียรติแก่เรา”(สดุดี 50:14-15)
          4. “ข้าแต่พระเจ้า เครื่องบูชาของข้าพเจ้าคือดวงจิตที่เป็นทุกข์ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงรังเกียจใจที่เป็นทุกข์และถ่อมตน”(สดุดี 51:17)
          5. “เมื่อได้รับอาณาจักรที่มั่นคงไม่คลอนแคลนนี้แล้ว เราจงขอบพระคุณและแสดงคารวกิจรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ด้วยความเคารพยำเกรง เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นประดุจเพลิงที่เผาผลาญทุกสิ่ง”(ฮีบรู 12:28-29)
          6. “จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระยาห์เวห์เถิด จงนำของถวายเข้ามาเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ จงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์”(1 พงศาวดาร 16:29)
          7. “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า”(มีคาห์ 6:8)
          8. “ใครจะขึ้นไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ได้ ใครจะยืนอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ผู้มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้มีใจไม่ใฝ่หารูปเคารพ ผู้ไม่ออกปากสาบานเพียงเพื่อหลอดลวง บุคคลเช่นนี้จะได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์ จะได้รับความเป็นธรรมจากพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น”(สดุดี 24:3-5)
          9. “เดชะพระคริสตเจ้า เราจงถวายคำสรรเสริญเป็นบูชาแด่พระเจ้าเสมอไป เป็นถ้อยคำจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ อย่าละเลยที่จะกระทำกิจการที่ดีและรู้จักแบ่งปัน เกื้อกูลกัน เพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย”(ฮีบรู 13:15-16)
        10. “เป็นการดีที่จะสรรเสริญพระยาห์เวห์ ข้าแต่พระผู้สูงสุด เป็นการดีที่จะบรรเลงดนตรีถวายแด่พระนามของพระองค์ เป็นการดีที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามค่ำคืน”(สดุดี 92:1-2)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์