ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

72. กระวนกระวายใจพระวาจาคือยาวิเศษ 72. กระวนกระวายใจ
ถาม : เพิ่งเริ่มต้นเข้าทำงานวุ่นวายใจหลายเรื่อง ทำอย่างไรดี
ตอบ : ไว้วางใจในพระเจ้าให้มาก สวดภาวนาก่อนทำงานทุกๆครั้ง
          1. “ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา ใครจะสู้เราได้ พระองค์มิได้ทรงห่วงแหนพระบุตรของพระองค์ แต่ทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคน แล้วพระองค์จะไม่ประทานทุกสิ่งให้เราพร้อมกับองค์พระบุตรหรือ”(โรม 8:32)
          2. “ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์”(อิสยาห์ 26:3)
          3. “อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตเยซู”(ฟิลิปปี 4:6-7)
          4. “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเรากับท่าน เราให้สันติสุขกับท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย”(ยอห์น 14:27)
          5. “เราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่าจะมีความทุกข์ยาก แต่อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว(ยอห์น 16:33)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์