ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

74.  คุณค่าของชีวิตพระวาจาคือยาวิเศษ 74.  คุณค่าของชีวิต
ถาม : พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มาก พระองค์จะทรงให้ความสนใจกับคนเล็กๆต่ำต้อยอย่างเราหรือ
ตอบ : ยิ่งต่ำต้อยเท่าไร พระเจ้ายิ่งรักมากเท่านั้น
          1. “ผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า การอัศจรรย์และแผนการที่ทรงกระทำสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นช่างมากมายเหลือเกิน จะหาผู้ใดมาเทียมเท่าพระองค์ได้ ข้าพเจ้าใคร่จะประกาศและบอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี้ แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะมีมากเหลือคณานับ”(สดุดี 40:5)
          2. “จงละความกระวนกระวายทั้งมวลของท่านไว้กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน”(1 เปโตร 5:7)
          3. “มนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงระลึกถึง และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าพระองค์จึงทรงเอาพระทัยใส่ พระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อย พระองค์ประทานสิริรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นมงกุฎ ทรงมอบทุกอย่างไว้ใต้เท้าของเขา”(ฮีบรู 2:6-8)
          4. “วงศ์ของยาโคบเอ๋ย...เราอุ้มมาตั้งแต่กำเนิด ชูมาตั้งแต่ในครรภ์ จนกระทั่งเจ้าแก่ เราก็คือพระองค์นั้น เราจะอุ้มเจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก เราได้สร้างเจ้า เราจะชูไว้ เราจะอุ้มและเราจะช่วยให้รอด”(อิสยาห์ 46:4)
          5. “อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา”(อิสยาห์ 43:1)
          6. “ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว อย่าเกรงกลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก”(ลูกา 12:7)
          7.  “ผู้ที่ทรงตั้งเราและท่านทั้งหลายในพระคริสตเจ้า และทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้า พระองค์ทรงประทับตราเราด้วยตราของพระองค์ ประทานพระจิตเจ้าไว้ในดวงใจของเราเป็นเครื่องประกันด้วย”(2 โครินธ์ 1:21-22)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์