ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การเป็นแบบอย่างพระวาจาคือยาวิเศษ 67.  การเป็นแบบอย่าง
ถาม : ทำอย่างไรให้ลูกๆศรัทธาในพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆ
ตอบ : ไปวัดพร้อมกันทั้งครอบครัว
          1. “ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและบทบัญญัติของพระองค์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ แล้วท่านกับลูกหลานที่จะตามมาในภายหลังจะอยู่อย่างมีความสุข จะอยู่เป็นเวลานานในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงมอบให้เป็นของท่านตลอดไป”(เฉลยธรรมบัญญัติ 4:40)
          2. “เราจะไม่ปิดบังลูกหลานของเขา แต่จะบอกเล่าแก่ชนรุ่นหลังที่กำลังจะมา บอกเล่าถึงกิจการน่าสรรเสริญของพระยาห์เวห์และพระอานุภาพของพระองค์ รวมถึงการมหัศจรรย์ที่ทรงกระทำ”(สดุดี 78:4)
          3. “แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้น ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ พระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาย ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และระลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตาม”(สดุดี 103:17-18)
          4. “ความยำเกรงพระเจ้าทำให้คนอยู่อย่างอุ่นใจ ลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่ง”(สุภาษิต 14:26)
          5. “คนชอบธรรมผู้ดำเนินในความสัตย์ของตน บุตรชายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพร”(สุภาษิต 20:7)
         6. “เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์..ระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆเหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์”(มัทธิว 18:4,10)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์