ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ห่วงญาติพระวาจาคือยาวิเศษ 68.  ห่วงญาติ
ถาม : มีญาติๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอีกมากมาย จะพูดกับพวกเขาอย่างไร
ตอบ : พูดอย่างเดียวยังไม่พอ แต่ต้องแสดงออกด้วยชีวิตทั้งต่อหน้าและลับหลัง
          1. “อย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไรหรือพูดอะไร สิ่งที่ท่านจะพูดนั้นจะได้รับการดลใจเวลานั้นเอง เพราะท่านจะมิได้พูดด้วยตนเองแต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่าน”(มัทธิว 10:19-20)
         2. “เรามีความหวังเช่นนี้ เราจึงพูดโดยไม่กลัวสิ่งใด”(2 โครินธ์ 3:12)
         3. “ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวิต”(สุภาษิต 11:30)
         4. “จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระคริสตเจ้าในจิตใจของท่าน จงพร้อมเสมอที่จะให้คำอธิบายแก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่าน” (1 เปโตร 3:15)
         5. “จงอธิบายด้วยความอ่อนโยนและด้วยความเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจ”(1 เปโตร 3:16)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์