ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

64.  พระอานุภาพของพระเจ้าพระวาจาคือยาวิเศษ 64.  พระอานุภาพของพระเจ้า
ถาม :
ในยามที่อ่อนแอท้อแท้ พระเจ้าจะช่วยอะไรได้บ้าง
ตอบ : เพียงเราเปิดใจเรียกหาพระองค์ เราจะได้สัมผัสกับพระอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์...ขอเพียงส่งเสียงมา...
          1. “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว”(2 โครินธ์ 5:17)
          2. “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราก็จะทำกิจการที่เรากำลังอยู่ด้วย และจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีกเพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดา”(ยอห์น 14:12)
         3. “แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน”(กิจการฯ 1:8)
         4. “พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรงให้”(อิสยาห์ 40:29)
         5. “เพราะท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า จงย้ายจากที่นี่ไปที่โน้น มันก็จะย้ายไป และไม่มีอะไรที่ท่านทำไม่ได้”(มัทธิว 17:20)
        6. “ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงกระทำทุกอย่างได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด”(เอเฟซัส 3:20)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์