ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 63.  กำลังใจและความมั่นใจพระวาจาคือยาวิเศษ 63.  กำลังใจและความมั่นใจ
ถาม : ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค ขาดความมั่นใจด้วย
ตอบ  : ท่องคำนี้ไว้เลย...อย่ากลัวพระเจ้าสถิตกับเรา
          1. “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา”(อิสยาห์ 41:10)
         2. “พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้า เป็นนักรบผู้ประทานความมีชัย พระองค์ทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง”(เศฟันยาห์3:17)
         3. “ครั้งนี้ท่านจะไม่ต้องต่อสู้กับเขา...เพียงแต่ตั้งแนวรบอยู่กับที่เท่านั้น ท่านจะเห็นความรอดพ้นที่พระยาห์เวห์จะทรงกระทำเพื่อท่าน อย่ากลัว อย่าท้อแท้เลย…แล้วพระยาห์เวห์จะสถิตอยู่กับท่าน”(2 พงศาวดาร 20:17)
         4. “เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา ใครเล่าชนะโลกได้ ถ้ามิใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า”(1 ยอห์น 5:4-5)
         5. “แต่การทดลองทั้งหมดนี้ เราชนะโดยง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา”(โรม 8:37)
         6. “ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะให้กับเรา เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)
         7. “ม้าก็เตรียมพร้อมแล้วสำหรับวันสงคราม แต่ความมีชัยเป็นของพระเจ้า”(สุภาษิต 21:31)
         8. “ข้าพเจ้าขอร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงโยนม้าและผู้ขับขี่ลงในทะเล...ทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด”(อพยพ 15:1-2)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์