ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

62.  ความเข้าใจเรื่องพระเจ้าพระวาจาคือยาวิเศษ 62.  ความเข้าใจเรื่องพระเจ้า
ถาม :
คนเรามีความเห็นเรื่องพระเจ้าที่แตกต่างกันไป พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้สามารถเข้าใจพระองค์ได้อย่างไร
ตอบ : พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าสติปัญญาอันเล็กน้อยของเรารับไว้ได้ เราสามารถเข้าใจพระองค์ได้ตามกำลังของเรา เมื่อเราออกแรง พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมส่วนที่เหลือให้แก่เราจนสมบูรณ์เอง
        1. “พระองค์ทรงเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับ พระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืด และความสว่างก็อยู่กับพระองค์”(ดาเนียล 2:22)

        2. “เราจะจูงคนตาบอดไป ในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จัก เราจะนำเขาไป ในทางทั้งหลายที่เขาไม่รู้จักเราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นความสว่าง ที่ขรุขระให้เป็นที่ราบ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำ แล้วเราจะไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้”(อิสยาห์ 42:16)

        3. “ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาดังฝูงแกะ ทรงนำทางเขาเหมือนทรงนำฝูงแกะในถิ่นทุรกันดาร”(สดุดี 78:52)

        4. “การเปิดเผยของพระวาจาให้ความสว่าง ประทานปัญญาแก่ผู้รู้น้อย”(สดุดี 119:130)

        5. “แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์”(ลูกา 24:45)

        6. “เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น”(ยอห์น 16:13)

        7. “ท่านได้รับพระพรทุกด้านและทุกประการเดชะพระองค์ คือ การประกาศพระวาจาและความรู้ทุกอย่าง”(1 โครินธ์ 1:5)

       8. “ประทานคำปรึกษาแนะนำข้าพเจ้า แล้วจะทรงรับข้าพเจ้าไว้ในพระสิริรุ่งโรจน์”(สดุดี 73:24)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์