ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

60. ความไว้วางใจในพระเจ้าพระวาจาคือยาวิเศษ 60.  ความไว้วางใจในพระเจ้า
ถาม : สังคมในทุกวันนี้ไว้วางใจใครได้ยากจริง ทำอย่างไรดี
ตอบ : คนเดียวในดวงใจ คนเดียวพอเพียง
          1. “จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริง ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน”(เฉลยพระธรรมบัญญัติ 7:9)
          2. “นานาชาติเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงเทิดทูลพระองค์เถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ต่อเรานั้นช่างยิ่งใหญ่และความซื่อสัตย์ของพระยาห์เวห์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”(สดุดี 117)
          3. “คนฉลาดปราดเปรื่องอยู่ที่ใดเล่า บัณฑิตอยู่ที่ใดเล่า และนักโต้ปัญหาของโลกนี้อยู่ที่ใดเล่า พระเจ้ามิได้ทรงบันดาลให้ความปรีชาฉลาดของโลกนี้กลายเป็นความโง่เขลาไปดอกหรือ”(2 โครินธ์ 1:20)
          4. “เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา เราจะไม่เปลี่ยนคำพูดที่ออกจากปากของเรา” (สดุดี 89:34)
          5. “เราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้ว จะเป็นไปอย่างนั้น เราจะกระทำเช่นนั้น เราจะไม่ถอยกลับ”(เอเสเคียล 24:14)
          6. “เราจงยึดมั่นโดยไม่หวั่นไหวในการประกาศความหวังที่เรามีอยู่ เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์”(ฮีบรู 10:23)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์