ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

61. ความจริงพระวาจาคือยาวิเศษ 61.  ความจริง
ถาม : สับสนในเรื่องของความเชื่อ ไม่มั่นใจว่าอะไรคือความจริง
ตอบ : พระเยซูทรงเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องมาหลอกลวงกันเรื่องความเชื่อ หลอกไปเพื่ออะไรกัน
        1. “เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็ไม่มีเรา เราคือพระเจ้าและนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด”(อิสยาห์43:10)

        2. “เพราะพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติผ่านทางโมเสส แต่พระหรรษทานและความจริงมาทางพระเยซูคริสตเจ้า”(ยอห์น 1:17)

        3. “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา”(ยอห์น 14:6)

        4. “ถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในพระวาจาของเรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเราอย่างแท้จริง ท่านจะรู้ความจริง และความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ”(ยอห์น 8:31-32)

        5. “เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมาและจะทรงแจ้งให้ท่านรู้ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น16:13)

        6. “โปรดบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริง พระวาจาของพระองค์คือความจริง”(ยอห์น 17:17)

        7. “ถูกแล้ว พระองค์ทรงปรารถนาความจริงใจในข้าพเจ้า ทรงสอนปรีชาญาณในส่วนลึกของจิตใจข้าพเจ้า”(สดุดี 51:6)

        8. “ใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวเลย จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย”(ยอห์น 14:1)

        9. “จงเชื่อพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ท่านและครอบครัวจะได้รอดพ้น”(กิจการฯ16:31)

      10. “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุข”(ยอห์น 20:29)

      11. “ดังนั้นพี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม สิ่งใดบริสุทธิ์ สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญ ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิด”(ฟิลิปปี 4:8-9)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์