ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

57.  การอบรมเด็กๆพระวาจาคือยาวิเศษ 57.  การอบรมเด็กๆ
ถาม : เป็นพ่อแม่และครูในสมัยนี้ยากจริง พูดอะไรสอนอะไรเด็กๆไม่ค่อยฟัง
ตอบ : ไว้ใจพระเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดี และอดทน
          1. “จงฝากชะตากรรมของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงจัดการ พระองค์จะทรงบันดาลให้ความชอบธรรมของท่านส่องสว่างเหมือนแสงอรุณ และความยุติธรรมของท่านเหมือนแสงตะวันเวลาเที่ยง”(สดุดี 37:5-6)
          2. “ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนั้นจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้างโดยไม่ทรงตำหนิเลย แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ”(ยากอบ 1:5)
          3. “จงหยั่งรากลึกลงในพระองค์และเสริมสร้างขึ้นในพระองค์ จงมีความเชื่ออย่างมั่นคงดังที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมา จงเต็มเปี่ยมไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า”(โคโลสี 2:7)
          4. “ท่านจงขวนขวายที่จะแสดงตนว่าพระเจ้าทรงรับรองท่านแล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใคร เป็นผู้สั่งสอนพระวาจาแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”(2 ทิโมธี 2:15)
          5. “เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้เกิดความพากเพียร จงพากเพียรให้ถึงที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ไม่มีที่ตำหนิ และไม่มีสิ่งใดบกพร่อง”(ยากอบ 1:3-4)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์