ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

56.  อิจฉาจัง เพื่อนรวยกว่าพระวาจาคือยาวิเศษ 56.  อิจฉาจัง เพื่อนรวยกว่า
ถาม : เพื่อนๆรุ่นเดียวกันบางคนก็รุ่นน้องด้วยซ้ำมีอะไรต่ออะไรมากมาย ทำอย่างไรจึงไม่คิดอิจฉา
ตอบ : ไปเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าเราก็ปวดหัวอย่างนี้แหละ..อย่าโกง..อย่าเกียจคร้าน..เดี๋ยวก็รุ่ง
             1. “คนตลบตะแลงจะได้รับผลจากทางของเขาจนล้น และคนดีก็จะได้ผลดีแห่งการกระทำของเขา”(สุภาษิต 14:14)
             2. “จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด เพราะชีวิตของคนเราไม่ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติของเขา แม้ว่าเขาจะมั่งมีมากขึ้นเพียงใดก็ตาม”(ลูกา 12:15)
             3. “ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน”(ฟิลิปปี 4:11)
             4. “ความเคารพรักพระเจ้านำผลกำไรมหาศาลมาให้เฉพาะแก่ผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมีเท่านั้น เราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลก และเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้ ตราบใดที่มีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม เราก็พอใจแล้ว”(1 ทิโมธี 6:6-8)
            5. “อย่าให้ความโลภทรัพย์สินเงินทองครอบงำชีวิตของท่าน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี พระเจ้าตรัสว่า ‘เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า”(ฮีบรู 13:5)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์