ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

58.  เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่พระวาจาคือยาวิเศษ 58.  เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
ถาม : ลูกๆเชื่อเพื่อนๆมากกว่าพ่อแม่ ทำอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กๆของเรายึดมั่นในทางที่ถูกต้อง
ตอบ : กอดลูกบ่อยๆ ใช้เหตุผลให้มากขึ้น เปิดบ้านให้ลูกพาเพื่อนมาเที่ยวบ้าน
         1. “ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว ไม่ยืนในทางของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ทั้งวันทั้งคืน”(สดุดี 1:1-2)
         2. “อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้าย และอย่าเดินในทางของคนอธรรม จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั้น เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป”(สุภาษิต 4:14-15)
         3. “บุตรชายของเราเอ๋ย จงยำเกรงพระเจ้าและพระราชา อย่าขัดพระทัยของทั้งสองพระองค์เลย เพราะภัยพิบัติจากพระองค์ทั้งสองจะอุบัติขึ้นโดยพลัน และผู้ใดจะทราบถึงความพินาศที่จะมาจากพระองค์ทั้งสอง”(สุภาษิต 24:21-22)
         4. “อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่าน ‘การคบคนพาลทำให้เสียคน”(1 โครินธ์ 15:33)
         5. “จงทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือโต้เถียง ท่านทั้งหลายจะได้ไม่ถูกตำหนิ ปราศจากเล่ห์กล เป็นบุตรของพระเจ้า ไร้มลทินในหมู่พงศ์พันธุ์ที่คดโกงและชั่วร้าย ฉายแสงในหมู่ชนนี้เสมือนดวงประทีปอยู่ในโลก จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ภาคภูมิใจในวันของพระคริสตเจ้าว่าข้าพเจ้ามิได้วิ่งและตรากตรำทำงานโดยไร้ประโยชน์”(ฟิลิปปี 2:14-16)
         6. “แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเสริมกำลังให้ท่านมั่นคง และทรงคุ้มครองท่านจากมารร้าย”(2 เธสะโลนิกา 3:3)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์