ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

53.  เครียดมากพระวาจาคือยาวิเศษ 53.  เครียดมาก
ถาม : ในที่ทำงานใครๆก็คาดหวัง ที่บ้านก็ต้องรับผิดชอบ จนไม่มีเวลาสำหรับตัวเองเลย จะไม่ให้เกิดภาวะหมดแรงได้อย่างไร
ตอบ : บอกพระเจ้าหรือยังล่ะ
         1. “อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐาน การวอนขอ พร้อมด้วยการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ใพระคริสตเยซู”(ฟิลิปปี 4:6-7)
         2.  “ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์”(อิสยาห์ 26:3)
         3. “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน”(มัทธิว 11:28)
         4. “จงวางอาวุธเถิด และจงยอมรับว่าเราคือพระเจ้าสูงสุดเหนือชาติทั้งปวง สูงสุดเหนือแผ่นดิน”(สดุดี 46:10)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์