ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

52. ช่วยด้วยพระวาจาคือยาวิเศษ  52. ช่วยด้วย
ถาม : รู้สึกเหนื่อยกับชีวิต อยากได้กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิต
ตอบ : สู้...สู้...ครับ
          1. “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าเกรงขาม พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานพลังและประทานอำนาจแก่ประชากรของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า”(สดุดี 68:35)
          2. “จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิตย์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร์”(อิสยาห์ 26:4)
          3. “พระองค์ประทานกำลังแก่คนที่อ่อนเปลี้ย และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรง แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย”(อิสยาห์ 40:29-31)
          4. “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา”(อิสยาห์ 41:10)
          5. “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน”(มัทธิว 11:28)
          6. “พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ’ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเต็มใจที่จะโอ้อวดเรื่องความอ่อนแอเพื่อให้พระอานุภาพของพระคริสตเจ้าพำนักอยู่ในข้าพเจ้า”(2 โครินธ์ 12:9)
         7. “พระองค์ทรงอ่อนแอเมื่อทรงถูกตรึงกางเขนก็จริง แต่พระองค์ทรงพระชนมชีพด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เราก็เช่นกันเราอ่อนแอกับพระองค์ แต่เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วยพระอานุภาพของพระเจ้าซึ่งแสดงออกเพื่อท่าน”(2 โครินธ์ 13:4)
         8. “สุดท้ายนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงตักตวงพลังจากพระอานุภาพของพระองค์”(เอเฟซัส 6:10)
         9. “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า”(ฟิลิปปี 4:13)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์