ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

51.  การรับใช้พระเจ้าพระวาจาคือยาวิเศษ 51.  การรับใช้พระเจ้า
ถาม : รู้ตัวดีว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีได้ในขณะนี้ล้วนแต่มาจากพระเจ้า อยากทราบว่าควรจะใช้สิ่งที่มีเหล่านี้อย่างฉลาดตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร
ตอบ : ดีมาก ที่สำนึกได้อย่างนี้
          1. “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า”(สุภาษิต 3:9)
          2. “จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่”(มาลาคี 3:10)
          3. “คนทั้งหลายจงยึดถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า เป็นผู้จัดการดูแลธรรมล้ำลึกของพระเจ้า คุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผู้จัดการก็คือต้องเป็นผู้ที่วางใจได้”(1 โครินธ์ 4:1-2)
          4. “ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติของโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขาดแคลนแต่ยังมีใจแคบต่อเขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง จากการกระทำเช่นนี้ เราจะรู้ว่าเราอยู่กับความจริง เราจะมั่นใจเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์”(1 ยอห์น 3:17-19)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์