ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

50.  พึ่งพระเจ้าเถิดพระวาจาคือยาวิเศษ 50.  พึ่งพระเจ้าเถิด
ถาม : ไว้วางใจใครได้ยากจริงๆ มีแต่คนหลอกลวงไม่จริงใจ
ตอบ : ได้เวลาของพระเจ้าในชีวิตของท่านแล้ว
          1. “พระองค์จะทรงเป็นเสถียรภาพแห่งเวลาของเจ้า ทรงเป็นความรอด สติปัญญาและความรู้อันอุดม ความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเขา”(อิสยาห์ 33:6)
2. “นี่แหละคือพระเจ้า พระเจ้าของเราตลอดไป พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางของเรา”(สดุดี 48:14)
3. “เพราะว่า เราคือพระเจ้าไม่มีผันแปร โอ บุตรของยาโคบเอ๋ย เจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด”(มาลาคี 3:6)
4. “พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นองค์เดียวเสมอ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและตลอดไป”(ฮีบรู 13:8)
5. “นานาชาติเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงเทิดทูนพระองค์เถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ต่อเรานั้นช่างยิ่งใหญ่ และความซื่อสัตย์ของพระยาห์เวห์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”(สดุดี 117)
6.  “พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์”(โดโลสี 1:17)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์