ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

49.  เตือนลูกอย่างไรพระวาจาคือยาวิเศษ 49.  เตือนลูกอย่างไร
ถาม : ลูกเริ่มโต ชวนไปวัดก็ไม่อยากไป ไม่อยากบังคับ ทำอย่างไรดี
ตอบ : เขากำลังแสวงหา ค่อยๆพูด อย่ากดดัน ขู่บังคับ ใช้เหตุผล อดทน สวดให้เขาทุกวันและเป็นแบบอย่างที่ดี
        1. “จงอย่าพูดคำเลวร้ายใดๆเลย จงพูดแต่คำดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโอกาสและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาผู้ได้ยินได้ฟัง”(เอเฟซัส 4:29)
       2. “ขอพระวาจาของพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ในท่านอย่างเต็มเปี่ยม จงสอนและตักเตือนกันด้วยปรีชาญาณ จงขอบพระคุณพระเจ้าโดยการขับร้องบทเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากใจจริง”(โคโลสี 3:16)
       3. “พี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้ตักเตือนแก้ไขผู้ขาดวินัย จงให้กำลังใจผู้หวาดกลัว จงค้ำจุนผู้อ่อนแอ จงอดทนต่อทุกคน จงระวังอย่าให้ใครตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว แต่จงแสวงหาความดีให้แก่กันและกันและให้แก่ทุกคน”(1 เธสะโลนิกา 5:14-15)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์