ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

48.  สอนลูกให้เป็นคนดีพระวาจาคือยาวิเศษ  48.  สอนลูกให้เป็นคนดี
ถาม : อยากให้ลูกๆมีความศรัทธาต่อพระเจ้าและเป็นคนดี ทำอย่างไรดี
ตอบ : รักลูกให้มากๆ ให้เวลากับพวกเขา
          1. “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น”(สุภาษิต 22:6)
          2. “ประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของข้าพเจ้าเถิด จงเงี่ยหูฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเปิดปากพูดเป็นคำประพันธ์ เปิดเผยปริศนาที่ซ่อนไว้ตั้งแต่ในอดีต สิ่งที่พวกเราได้ยินและรับรู้ สิ่งที่บรรพบุรุษของเราเล่าให้เราฟัง เราจะไม่ปิดบังลูกหลานของเขา แต่จะบอกเล่าแก่ชนรุ่นหลังที่กำลังจะมา บอกเล่าถึงกิจการน่าสรรเสริญของพระยาห์เวห์และพระอานุภาพของพระองค์ รวมทั้งการมหัศจรรย์ที่ทรงกระทำ พระองค์ทรงกำหนดกฤษฎีกาสำหรับยาโคบ ทรงกำหนดบทบัญญัติขึ้นไว้ในอิสราเอล ทรงมีบัญชาให้บรรพบุรุษของเรา สั่งสอนบทบัญญัตินั้นแก่ลูกหลาน ให้ชนลูกหลังที่จะตามมาได้รับรู้ แล้วลูกหลานซึ่งจะตามมาในภายภาคหน้า ก็จะบอกแก่ลูกหลานของเขาต่อไป”(สดุดี 78:1-6)

           3. “ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด พระยาห์เวห์ ทรงเป็นพระเจ้าของเรา พระยาห์เวห์มีเพียงพระองค์เดียว ท่านจะต้องรักพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกำลังของท่าน ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ จะต้องอยู่ในใจของท่าน ท่านจะต้องพร่ำสอนบรรดาบุตรของท่าน ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ ทั้งเวลานั่งอยู่ในบ้าน และเดินตามถนน ทั้งเวลาไปนอนและตื่นนอน”(เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-7)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์