ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 43.  สันติสุขพระวาจาคือยาวิเศษ 43.  สันติสุข
ถาม :
ทำงานมีแต่เรื่องต้องขบคิด นอนไม่หลับ ห่วงกังวล ทำอย่างไร
ตอบ : เปิดเพลง “พักพิงในพระเจ้า” ฟังหลายๆรอบ รับรอง...ห ลั บ ส บ า ย
          1. “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติของเรากับท่าน เราให้สันติสุขกับท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย”(ยอห์น 14:27)
         2. “เราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขเรา ในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยากแต่อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว”(ยอห์น 16:33)

         3. “ความต้องการตามธรรมชาติมนุษย์นำไปสู่ความตาย แต่ความปรารถนาของพระจิตเจ้านำไปสู่ชีวิตและสันติ”(โรม 8:6)

         4. “ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์”(อิสยาห์ 26:3)

          5. “เมื่อข้าพเจ้านอน ก็จะหลับทันทีอย่างสงบ  เพราะมิใช่ใครอื่น ข้าแต่พระยาเวห์ มีเพียงพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย”(สดุดี 4:8)

          6. “พระยาเวห์ประทานประทานพละกำลังแก่ประชากรของพระองค์ และทรงอวยพรให้ประชากรของพระองค์ประสบสันติสุข”(สดุดี 29:11)

          7. “ผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีสันติสุขเต็มเปี่ยม ไม่มีสิ่งใดทำให้เขาสะดุดล้ม”(สดุดี 119:165)

          8. “อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณ”(ฟิลิปปี 4:6-7)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์