ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 42.  ความเพียรทนพระวาจาคือยาวิเศษ 42.  ความเพียรทน
ถาม : ทำใจยากมากเลย...ทำไมพระเจ้าจึงทรงส่งคนสร้างปัญหามาให้ไม่หยุดหย่อน ชักจะทนไม่ไหวแล้ว
ตอบ : เมื่อเราวอนขอความเพียรทน พระเจ้าจะส่งเหตุการณ์มาทดสอบเรา ถ้าเราชนะ เราก็จะได้ได้รับความเพียรทนเป็นรางวัล
           1. “ความรักย่อมต้องอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิดที่ได้รับ”(1โครินธ์ 13:4-5)
         2. “ผลของพระจิตเจ้าคือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักตนเอง”(กาลาเทีย 5:22-23)

        3. “ข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า วอนขอท่านทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่ท่านได้รับเรียก จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยนพากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ”(เอเฟซัส 4:1-3)

        4. “จงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า”(เอเฟซัส 5:2)

        5. “ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของพระองค์ จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมีความใจดี ความถ่อมตน ความอ่อนโยนและความพากเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยความผิดแก่เขาอย่างนั้นเถิด”(โคโลสี 3:12-13)

        6. “ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่วิวาทกัน แต่จะต้องอ่อนโยนต่อทุกคน รู้จักสอนและอดทน เขาจะต้องอบรมสั่งสอนผู้ที่ขัดแย้งด้วยความอ่อนหวาน โดยหวังว่า พระเจ้าจะทรงดลให้ผู้ขัดแย้งนั้นกลับใจรับรู้ความจริง”(2 ทิโมธี 3:24-25)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์