ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

44. การภาวนาพระวาจาคือยาวิเศษ 44.  การภาวนา
ถาม :
ภาวนาขอพระเจ้าในสิ่งเล็กน้อย รบกวนพระเจ้าหรือเปล่า พระเจ้าจะทรงสดับฟังหรือไม่
ตอบ : อ่านให้จบแล้วตอบตนเอง
          1. “เพราะเหตุว่าเราไม่มีมหาสมณะที่ร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอไม่ได้ แต่เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรา ยกเว้นบาป ดังนั้น เราจงเข้าไปสู่พระบัลลังก์แห่งพระหรรษทานด้วยความมั่นใจเพื่อรับพระกรุณา และพบพระหรรษทานเกื้อกูลในยามที่เราต้องการ”(ฮีบรู 4:15:16)
           2. “จงละความกระวนกระวายทั้งมวลของท่านไว้กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน”(1 เปโตร 5:7)

            3. “พระเจ้ามิได้ทรงห่วงแหนพระบุตรของพระองค์ แต่ทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคนแล้วพระองค์จะไม่ประทานทุกสิ่งให้เราพร้อมกับองค์พระบุตรหรือ”(โรม 8:32)

            4. “ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนของนั้นแล้ว”(1 ยอห์น 5:14-15)

           5. “เพราะฉะนั้น พระเจ้าทรงคอยที่จะทรงพระกรุณาเจ้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงลุกขึ้นเพื่อเมตตาเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ผู้ที่คอยท่าพระองค์จะได้รับพระพร”(อิสยาห์ 30:18)

           6. “เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า พระเจ้าตรัสว่า เราจะให้เจ้าพบเรา และเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี”(เยเรมีย์ 29:13-14)

           7. “ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง”(อิสยาห์ 65:24)

           8. “ในทำนองเดียวกัน พระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานวอนขอแทนเราด้วยคำที่ไม่อาจบรรยายและพระผู้ทรงสำรวจจิตใจ ทรงทราบความปรารถนาของพระจิตเจ้า เพราะว่าพระจิตเจ้าทรงอธิษฐานเพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า”(โรม 8:26-27)

           9. “ข้าพเจ้าคร่ำครวญและถอนใจในเวลาเย็น เวลาเช้า และเที่ยงวัน พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า”(สดุดี 55:17)

         10. “จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน”(มัทธิว 7:12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์