ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

35.  รักผู้อื่นอย่างไรพระวาจาคือยาวิเศษ 35.  รักผู้อื่นอย่างไร
ถาม : ญาติและเพื่อนบ้านบางคนชอบหาเรื่องกับครอบครัวของเรา ควรทำอย่างไรดี ลุยเลยดีไหมครับ
ตอบ : ใจเย็นฯฯ... โกรธคือโง่...โมโหคือบ้า...5 5 5
1. “จงระงับโทสะและเลิกโกรธ อย่าเดือดร้อน เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด”(สดุดี 37:8)
2. “อย่าพูดว่าข้าจะแก้แค้นความชั่ว จงรอคอยพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเจ้า”(สุภาษิต 20:22)
3. “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี้คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก”(มัทธิว 7:12)
4. “แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน”(มัทธิว 5:44)
5. “อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว อย่าด่าตอบผู้ที่ด่าท่าน แต่ตรงกันข้าม จงอวยพรเขา เพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านมาก็เพื่อให้รับพระพร”(1 เปโตร 3:9)
6. “อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว จงพยายามทำดีต่อมนุษย์ทุกคน”(โรม 12:17)
7. “ท่านทั้งหลายจงมีความคิดเห็นพ้องต้องกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน รักกันฉันพี่น้อง เห็นอกเห็นใจกันและรู้จักถ่อมตน”(1 เปโตร 3:8)
8. “ท่านจะต้องไม่แก้แค้น หรืออาฆาตชนชาติเดียวกับท่าน แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”(เลวีนิติ 19:18)
9. “เป็นการดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่จะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง”(สดุดี 133:1)
10. “ขอให้พระเจ้าผู้ประทานความพากเพียรและการปลอบใจ โปรดให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตามแบบฉบับของพระคริสตเยซู เพื่อท่านจะได้พร้อมใจกันและเปล่งวาจาเป็นเสียงเดียวกัน ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”(โรม 15:5-6)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์