ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

34.มีคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นคริสต์ควรทำอย่างไรพระวาจาคือยาวิเศษ 34.  มีคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นคริสต์ควรทำอย่างไร
ถาม : ปัจจุบันหาคู่ครองที่เป็นคริสต์ด้วยกันยากขึ้น ถ้าแฟนที่ไม่เป็นคริสต์จะต้องทำอย่างไรครับ
ตอบ : ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด รักเขาอย่างที่เขาเป็นด้วยความจริงใจ และปฏิบัติตามคำสอนเหล่านี้
        1. “ส่วนคนอื่น ๆ ข้าพเจ้าขอแนะนำ นี่ไม่ใช่พระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพี่น้องคนหนึ่งมีภรรยาที่ไม่มีความเชื่อ และนางเต็มใจอยู่กินกับเขา เขาไม่ต้องหย่าขาดจากนาง  ถ้าหญิงมีสามีที่ไม่มีความเชื่อและเขาเต็มใจอยู่กับนาง นางก็ไม่ต้องหย่าขาดจากเขาเช่นกัน  เพราะสามีที่ไม่มีความเชื่อได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าโดยทางภรรยา และภรรยาที่ไม่มีความเชื่อก็ได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าโดยทางสามีที่มีความเชื่อ มิฉะนั้น บุตรของท่านก็จะมีมลทิน แต่ในความเป็นจริง บุตรได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าแล้ว”(1 โครินธ์ 7:12-14)
        2. “ภรรยาจงอยู่ใต้อำนาจสามี ถ้าสามีบางคนยังไม่มีความเชื่อในพระวาจา ความประพฤติของภรรยาจะชนะใจสามีได้โดยไม่ต้องพูด สามีเพียงแต่เห็นการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และน่าเคารพของภรรยาเท่านั้น”(1 เปโตร 3:1-2)
        3. “อย่าให้ใครดูหมิ่นท่านเพราะความเป็นหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้มีความเชื่อทุกคนด้วยคำพูดและความประพฤติ ด้วยความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์ของท่าน”(1 ทิโมธี 4:12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์