ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 28.  ความมั่นคงในการดำรงตนเป็นคนดี
ถาม : ทำไมคนที่ทำไม่ดีกลับเจริญก้าวหน้า ชักท้อใจแล้ว
ตอบ : จงเข้มแข็งไว้ อย่าท้อถอย
         1. “ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว ไม่ยืนในทางของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ ท่องบ่นธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน เขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำธาร ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสด ไม่เหี่ยวแห้ง เขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการ”(สดุดี 1:1-3)
         2. “จงวางใจในพระยาห์เวห์และทำความดี จงพำนักอยู่ในแผ่นดินและอยู่เป็นสุข จงยินดีในพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์จะประทานให้ตามใจปรารถนาของท่าน”(สดุดี 37:3-4)

        3. “บุตรชายของเราเอ๋ย จงยำเกรงพระเจ้าและพระราชา อย่าขัดพระทัยของทั้งสองพระองค์เลย เพราะภัยพิบัติจากพระองค์ทั้งสองจะอุบัติขึ้นโดยพลัน และผู้ใดจะทราบถึงความพินาศที่จะมาจากพระองค์ทั้งสอง”(สุภาษิต 24:21-22)

       4. “อย่าให้ใครใช้คำพูดไร้สาระหลอกลวงท่าน ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังและทำความผิดเหล่านี้สมควรจะได้รับโทษจากพระเจ้า จงอย่าสมาคมกับคนเหล่านี้เลย ในอดีตท่านเคยเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นแสงสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตเช่นบุตรแห่งความสวางเถิด”(เอเฟซัส 5:6-8)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์