ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความยินดีที่แท้จริงพระวาจาคือยาวิเศษ : 29.  ความยินดีที่แท้จริง
ถาม : บางครั้งรู้สึกกดดันกับภาระหน้าที่ต่างๆที่ประดังกันเข้ามา พระเจ้าจะประทานความสุขความยินดีในชีวิตหรือไม่ครับ
ตอบ : แน่นอนครับ ความยินดีที่แท้จริงต้องมาจากพระเจ้า
1.“พระองค์จะทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักหนทางแห่งชีวิต ข้าพเจ้าจะยินดีอย่างเต็มเปี่ยมเมื่ออยู่เบื้องขวาพระองค์”(สดุดี 16:11)
2.“ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข เขาชื่นชมในบทบัญญัติของพระองค์อย่างยิ่ง”(สดุดี 112:1)
3.“ขณะนั้น ปากของเรากำลังหัวเราะ ลิ้นของเรามีแต่เสียงโห่ร้องยินดี ขณะนั้น นานาชาติก็พูดว่า ‘พระยาห์เวห์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่เพื่อเขาทั้งหลาย’ ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่เพื่อเราและเรามีความยินดี”(สดุดี 126:2-3)
4.“ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด”(อิสยาห์ 61:10)
5.“ขอให้ผู้ที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์มีความยินดี เขาจะร้องเพลงด้วยความเบิกบานตลอดไป พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเขา ผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะมีความสุขเดชะพระองค์”(สดุดี 5:11)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์