ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 27.  การมีอัธยาศัย
ถาม : อยากจะเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนๆทุกคน พระเจ้าทรงสอนเรื่องนี้อย่างไร
ตอบ : จะเปิดบ้านก็อย่าลืมไขกุญแจก่อน
1.“จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี”(โรม 12:13)
2.“อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้า บางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว”(ฮีบรู 13:2)
3.“จงต้อนรับกันโดยไม่ปริปากบ่น”(1 เปโตร 4:9)

เนื้อหาและบทเรียน