ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 24.  ในยามวิกฤติ
ถาม :
เมื่อต้องอยู่ในภาวะวิกฤติ หรือต้องตัดสินใจ เราควรทำอย่างไร
ตอบ : เราต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเต็มที โดยวอนขอพระพรจากพระเจ้า และมอบความไว้วางใจในพระองค์
        1. “ผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมมั่นคงเหมือนภูเขาศิโยน ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นอยู่เป็นนิตย์”(สดุดี 125:1)
       2. “พระยาห์เวห์ตรัสแก่ท่านทั้งหลายว่า ‘อย่าหวาดกลัว อย่าท้อแท้ เมื่อต้องเผชิญกับกองทัพใหญ่นี้เลย เพราะสงครามนี้ไม่ใช่สงครามของท่านแต่เป็นสงครามของพระเจ้า...ท่านจะเห็นความรอดที่พระยาห์เวห์จะทรงกระทำเพื่อท่าน ‘อย่ากลัว อย่าท้อแท้เลย พรุ่งนี้จงออกไปเผชิญหน้ากับเขาเถิด แล้วพระยาห์เวห์จะสถิตกับท่าน”(2พงศาวดาร 20:15,17)

      3. “ทุกคนที่ชุมนุมกันที่นี่จะรู้ว่า พระยาห์เวห์ไม่ทรงต้องใช้ดาบหรือหอก เพื่อทรงช่วยให้รอดพ้น เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้กำหนดว่าใครจะชนะในสงคราม และจะทรงมอบท่านทั้งหลายไว้ในอำนาจของเรา”(1 ซามูแอล 17:47)

     4. “เมื่อท่านจะออกไปทำสงครามกับบรรดาศัตรู แล้วเห็นม้ารถรบและกองทัพมีจำนวนมากกว่าของท่าน จงอย่ากลัวเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน..จะทรงสถิตอยู่กับท่าน...อย่าท้อแท้ หรือหวาดกลัว อย่าครั่นคร้ามหรือตกใจต่อหน้าเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะเสด็จไปกับท่าน จะทรงต่อสู้กับศัตรูของท่านเพื่อท่าน จะทรงช่วยท่านให้มีชัยชนะ”(เฉลยธรรมบัญญัติ 20:1,3-4)

    5. “เพราะไม่มีชนชาติใด แม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามจะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิด ดังที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราทรงสถิตอยู่ใกล้ชิดเรา ทุกครั้งที่เราร้องทูลพระองค์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:7)

    6. “พระองค์ทรงวินิจฉัยระหว่างบรรดาประชาชาติ และจะทรงตัดสินเพื่อชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา”(อิสยาห์ 2:4)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์