ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 23.  ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ถาม :
ไว้วางใจในพระเจ้าได้อย่างไร พระองค์ทรงยิ่งใหญ่จริงหรือ
ตอบ : พระเจ้าหรือทรงเป็นเจ้าของโลกนี้ทั้งหมด..เท่านี้ใหญ่พอหรือยัง...
          1. “พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่า ‘พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา”(มัทธิว 28:18)

          2. “พระยาห์เวห์ประทับอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระบัลลังก์ของพระองค์อยู่ในสวรรค์ พระเนตรของพระองค์เฝ้าดูโลก ทรงพิจารณาบุตรแห่งมนุษย์อย่างละเอียด”(สดุดี 11:4)

          3. “ไม่มีอำนาจใดที่ไม่มาจากพระเจ้า และอำนาจทั้งหลายที่มีอยู่ก็ได้รับจากพระเจ้าทั้งสิ้น”(โรม 13:1)
          4. “เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้น สำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ”(เยเรมีย์ 32:27)

          5. “ข้าแต่พระเจ้า คือพระองค์เอง ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์ สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดยาก”(เยเรมีย์ 32:17)

          6. “อัลเลลูยา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา ผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงครองราชย์แล้ว”(วิวรณ์ 19:6)

          7. “สวรรค์เป็นของพระองค์ และแผ่นดินก็เป็นของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกให้มั่นคง”(สดุดี 89:11)

         8. “องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรายิ่งใหญ่ ทรงสรรพานุภาพ ประปรีชาญาณของพระองค์ไม่มีขอบเขต”(สดุดี 147:5)

        9. “พระเจ้าตรัสไว้ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ยินมาสองครั้งว่า พลังเป็นของพระเจ้า”(สดุดี 62:11)

      10. “บัดนี้ ท่านทั้งหลายต้องยอมรับว่าเราแต่ผู้เดียว คือผู้เป็น นอกจากเราไม่มีเทพเจ้าอื่นใด”(เฉลยธรรมบัญญัติ 32:39)

      11. “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ่งใหญ่ พระอานุภาพ พระสิริรุ่งโรจน์ ความสูงส่งและความรุ่งเรืองเป็นของพระองค์ สิ่งทั้งปวงที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินล้วนเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระอาณาจักรเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเป็นผู้นำเหนือทุกสิ่ง ทั้งความมั่นคงและเกียรติยศมาจากพระองค์ พระองค์ทรงปกครองทุกสิ่ง พละกำลังและอานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์”(1 พงศาวดาร 29:11-12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์