ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

bbcate04.jpg3. การเลือกพระคัมภีร์ในการสอนคำสอน
1. กำหนดจุดประสงค์ในการสอนให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
• ครูอยากให้ผู้เรียน – รู้อะไรบ้าง – เข้าใจเรื่องอะไร – ปฏิบัติตามคำสอนเรื่องใด เมื่อสิ้นสุดบทเรียนนี้แล้ว
• ครูอยากให้ผู้เรียนพัฒนาตนหรือปรับปรุงตนในเรื่องใด
• กำหนดจุดประสงค์ให้สนองตอบความต้องการและความสนใจเอาใจของผู้เรียน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.การเลือกพระคัมภีร์มีสามแบบคือ
• เลือกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น การสร้างโลก น้ำท่วมโลก การเลือกประกาศกต่างๆ ฯลฯ
• เลือกคำสอนเฉพาะ เช่น คำพูดหรือคำสอนของพระเยซูหรือประกาศกต่างๆ
• เลือกบุคคลในพระคัมภีร์ เช่น อาดัมเอวา ดาวิด ยอแซฟ เปโตร เปาโล ฯลฯ

3. การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน ไม่ใช่เป็นการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ หรือการเรียนการตีความ ควรนำเสนอเพียงสั้นๆแล้วอธิบายถึงความหมายของพระคัมภีร์ตอนนั้นๆว่าเป็นหนทาง ความจริงและชีวิตของผู้เรียนได้อย่างไร ถ้าครูสามารถยกตัวอย่างชีวิตหรือประสบการณ์ของครูเองที่มีต่อพระคัมภีร์ตอนนั้นๆให้ผู้เรียนฟังยิ่งจะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เรียน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์