ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

bbcate02.jpg1. พระคัมภีร์กับชีวิตของครูคำสอน
• ศาสนบริการด้านพระวาจาต้องได้รับการหล่อเลี้ยงและหลักปฏิบัติจากพระคัมภีร์ โดยถือซื่อสัตย์ต่อธรรมประเพณีเสมอ (GCD 14)


• ก่อนที่พวกเขาจะเทศน์สอนพระวาจา พวกเขาต้องทำให้พระวาจาเป็นของเขาเองและเจริญชีวิตด้วยพระวาจา (คู่มือครูคำสอน 1993 ข้อ 8)

• โลกต้องการผู้ประกาศพระวรสารซึ่งพูดถึงพระเจ้าที่ผู้ประกาศพระวรสารควรรู้จักและมีความสัมพันธ์เหมือนดังว่า เขาเห็นสิ่งที่แลเห็นไม่ได้ (คู่มือครูฯ 1993 ข้อ 8)

• ความจริงของชีวิตของเขาจะต้องยืนยันได้ถึงข่าวสารที่พวกเขาประกาศ (คู่มือครูฯ ข้อ 9)

• เป็นเรื่องที่น่าเศร้า ถ้าเขาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาสอนและพูดเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งเขามีความรู้แค่ทฤษฎี แต่เขาไม่เคยติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าเลย (คู่มือฯ 1993 ข้อ 9)

• บทบาทประการแรกก็คือ ครูคำสอนจะต้องหล่อหลอมชีวิตของตนให้เข้ากับพระธรรมคำสอนที่ตนได้เล่าเรียนมา เพื่อจะได้สามารถถ่ายทอดชีวิตที่ดื่มด่ำด้วยพระธรรมคำสอนนั้นให้แก่ผู้เรียนสืบไป (คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ในบทบาทครูคำสอน 1995 หน้า 12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์