ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การติดตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าตัวอย่างการใช้พระคัมภีร์ในการอบรม
"การติดตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า"
• หัวข้อศึกษา : การติดตามพระเจ้า
• พระคัมภีร์ : 2 เปโตร 1:3-9
• จุดประสงค์ : ตรวจสอบตนเองว่าการติดตามคำสอนของพระเจ้าจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างไร
• อุปกรณ์ : กรรไกร 1 คู่ พระคัมภีร์ กระดาษ A4 สองคน/แผ่น

ประสบการณ์
        1. ให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม แล้วส่งกรรไกรให้คนแรก เมื่อคนแรกรับกรรไกรแล้วให้ส่งกรรไกรนี้ต่อไปให้คนที่อยู่ข้างขวามือของเขา
        2. ขณะส่งให้ผู้นำสังเกตการณ์ส่งของเขา ถ้ากรรไกรหุบขาและคนส่งนั่งหุบถือว่าถูกต้อง แต่ถ้าไม่ตรงกันถือว่าผิด นี้เป็นกฎที่เป็นความลับ ผู้นำเพียงแต่บอกว่าถูกหรือผิดเท่านั้น ปล่อยให้สมาชิกสงสัยว่าทำไมจึงผิดหรือถูก
        3. เมื่อส่งไปจนครบแล้วจึงเฉลย โดยให้สมาชิกเดาว่ากฎลับนั้นคืออะไร ถ้าเด็กไม่เข้าใจให้ทำช้าๆให้ดู

ตอบสนอง
        ถามสมาชิก : รู้สึกอย่างไรที่โดนตัดสินว่าส่งผิด - การรู้กฎแล้วมีผลอย่างไรต่อการเล่นเกมนี้ ท่านคิดว่าอะไรเป็นกฎแห่งการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าประทานให้

 จากนั้นให้สมาชิกจับคู่กันอ่าน 2 เปโตร 1:3-9 แล้วให้พูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้
1. ท่านเรียนรู้กฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตจากพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร
2. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของท่าน
3. อะไรเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้า และท่านจะเอชนะอุปสรรคนี้อย่างไร

ปฏิบัติ
         ให้สมาชิกฉีกกระดาษเป็นรูปกรรไกรแล้วเขียนคำภาวนาลงไปในกรรไกรนั้น โดยให้เนื้อหาคำภาวนาในทำนองที่ขอพระเจ้าช่วยให้เราฉีกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในตัวของเราออกไป หรือตัดนิสัยที่ไม่ดีของเราทิ้งไปและช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามคำแนะนำใน 2 เปโตร 1:3-9 อาแมน

 ให้สมาชิกเก็บกรรไกรกระดาษกลับบ้านเพื่อเตือนใจถึงความตั้งใจของตนเองจากการเรียนในวันนี้

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์