ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ตัวอย่างการใช้พระคัมภีร์ในการอบรม
"ธนาคารพระคัมภีร์"
ประสบการณ์
         คุณพ่อท่านหนึ่งให้เด็กทุกคนนำพระคัมภีร์ของตนเองมาในชั่วโมงคำสอน และแต่ละครั้งท่านจะให้เด็กของท่านท่องจำบทพระคัมภีร์ที่มอบหมายให้อย่างน้อยข้อหนึ่งเป็นประจำ โดยที่ท่านสอนถึงความหมายของพระคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วสุดท้ายให้ทุกคนท่องดังๆเพื่อให้จดจำให้ได้
        ศิษย์ของท่านสารภาพว่าทีแรกก็รู้สึกเบื่อที่ต้องท่อง แต่ในเวลาที่ต้องประสบกับปัญหา ความเจ็บปวด ความกังวล ความทุกข์ยากลำบากใจ ปรากฏว่าพระวาจาที่เคยท่องไว้นั้นได้ออกมาจากใจโดยอัตโนมัติจึงทำให้ได้รับกำลังใจเพื่อต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหรือในเวลาที่มีความต้องการ
         แม้ว่าการเรียนคำสอนกับการเรียนพระคัมภีร์จะแตกต่างกันแต่ประสบการณ์ที่ไดรับจากพระคัมภีร์ทำให้ชีวิตของเรามีหลักและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ดังนั้นจึงทำให้ศิษย์คนนั้นรักการอ่านพระคัมภีร์เป็นชีวิตจิตใจ และปัจจุบันเขาได้เป็นครูคำสอนแล้วจึงอยากจะนำวิธีการของเขามาเผยแผ่ต่อไป นั้นคือ “ธนาคารพระคัมภีร์”

แนวคิดหลัก
       ให้เด็กได้อ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์วันละตอนเหมือนกับการสะสมเงินในกระปุ๊กออมสิน

วิธีการ
• ให้เด็กๆท่องพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งของบทสดุดีหรือบทอื่นๆ หรือนำเอามาจากบทเรียนคำสอนที่เรียนในวันนั้น หรือเลือกเองจากพระคัมภีร์
• ให้สวดภาวนาโดยการกล่าวถ้อยคำพระคัมภีร์ที่เขาเลือกนั้นอย่างช้าๆด้วยท่าทีภาวนา
• ให้เด็กๆนำเอาข้อความพระคัมภีร์นั้นเขียนลงในกระดาษแล้วตบแต่งให้สวยงาม ให้เป็นงานศิลปะส่วนตัวของเขา หรือจะให้เขียนพระคัมภีร์ลงในก้อนหิน แผ่นไม้ ฯลฯ
• จากนั้นให้ติดผลงานของเขาในห้องให้เพื่อนได้อ่านและชม
• ให้เก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน เมื่อครบเทอมนำมาจัดนิทรรศการของห้อง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์