ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“การเลือกที่ถูกต้อง”ตัวอย่างการใช้พระคัมภีร์ในการอบรม
“การเลือกที่ถูกต้อง”
• เรื่องที่อบรม : การเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต
 พระคัมภีร์ : มัทธิว 16:24-26; ยอห์น 3:16
• จุดประสงค์ : ให้เยาวชนตรวจสอบคุณค่าหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ของน้ำในพระคัมภีร์ซึ่งเปรียบได้กับพระเยซูคริสตเจ้า
• อุปกรณ์ : น้ำ 1 ขวดใหญ่ เงิน 100 บาท ตั๋วชมคอนเสิร์ต แก้วน้ำตามจำนวนสมาชิก
ประสบการณ์
            ให้สมาชิกให้เห็นสิ่งของทั้งสามอย่าง คือ น้ำ เงิน และตั๋วชมคอนเสริต์ ผู้นำให้ สมาชิกจัดลำดับความสำคัญของทั้งสามชิ้น สิ่งใดที่มีคุณค่าสูงสุดให้ 1 คะแนน สิ่งใดที่มีค่าน้อยที่สุดให้ 3 คะแนน
            ให้คนที่เลือกน้ำเป็นลำดับแรกยืนทางทิศเหนือของห้อง คนที่เลือกเงินอันดับแรกอยู่ทางใต้ ส่วนคนที่เลือกตั๋วเป็นอันดับแรกอยู่ทางตะวันออก จากนั้นให้อาสาสมัครคนหนึ่งจากกลุ่มบอกเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกสิ่งนั้นเป็นอันดับหนึ่ง
            เมื่ออาสาสมัครของแต่ละกลุ่มได้อธิบายแล้ว ผู้นำจึงพูดกับสมาชิกว่า ”ลืมบอกพวกเราไปเรื่องหนึ่ง คือ ของที่ให้เลือกนี้เราเลือกเพื่อจะเดินทางเข้าไปในทะเลทราย ดังนั้น “น้ำ” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ใครที่อยู่กับน้ำย่อมเอาตัวรอด ส่วนคนที่ไม่เลือกก็ไม่รอด”

           ผู้นำถาม “พวกเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกในครั้งนี้ ทำไมน้ำซึ่งสิ่งที่เล็กๆนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับความอยู่รอดของคนมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับน้ำและพระเยซูเจ้า”

ตอบสนองพระคัมภีร์
ให้จัดกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 คนอ่านพระคัมภีร์มัทธิว 16:24-26 แล้วตอบคำถาม
          1. การได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องสูญเสียวิญญาณเหมือนกับการมีเงินมากมายแต่อยู่ในทะเลทรายอย่างไร
          2. พระคัมภีร์ตอนนี้แนะนำให้เราเลือกการดำเนินชีวิตอย่างไร
          3. การดำเนินชีวิตของท่านสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าหรือค่านิยมอะไรในใจของท่าน
          4. บทเรียนนี้ช่วยให้ท่านคิดที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูเจ้าได้อย่างไรบ้าง

ปฏิบัติ
           ให้อ่านยอห์น 3:16 ดังๆแล้วพูดว่า “ประโยคนี้ทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเลือกอะไรเป็นความสำคัญลำดับแรก ให้เราดื่มฉลองกันเถิด”

           ให้ผู้นำเทน้ำใส่แก้วแล้วให้ทุกคนดื่มน้ำโดยชนแก้วอวยพรกันและกัน โดยกล่าวว่า “แด่พระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด” ดื่มๆๆๆๆๆๆๆๆ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์