ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การสร้างบทเรียนใน 3 รูปแบบ
   
1. ธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ(Mysteries of Faith)
        พระวาจาของพระเจ้า - ประสบการณ์  -   ประยุกต์สู่การดำเนินชีวิตใหม่
พระวาจาของพระเจ้า
      • เลือกพระคัมภีร์ที่ท่านประเมินว่ามีความจำเป็นที่เยาวชนควรรู้เพื่อให้พวกเขาได้มีหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตหรือเห็นว่าเยาวชนกำลังประสบปัญหาในเรื่องนั้นอยู่ หรือเลือกตามความต้องการที่เยาวชนเองอยากรู้หรือเสนอมา
     • ผู้อภิบาลเตรียมรายละเอียดของพระคัมภีร์ เช่น ภูมิหลัง ความหมายและความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ตอนที่เลือกนั้น

ประสบการณ์
     • ผู้อภิบายไตร่ตรองดูว่าพระวาจาตอนนี้ตรงกับชีวิตของเยาวชนอย่างไร อาจจะระบุถึงประสบการณ์ที่เยาวชนต้องประสบก่อนล่วงหน้า เพื่อการนำเสนอจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
     • นำพระวาจานั้นมาให้เยาวชนไตร่ตรอง โดยให้พิจารณาว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยทำความกระจ่างให้กับประสบการณ์ของพวกเขาอย่างไร ประสบการณ์หรือความคิดของพวกเขาสอดคล้องหับขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์ ให้พวกเขาได้เชื่อมโยงระหว่างพระคัมภีร์กับประสบการณ์ชีวิตของเขา นำพระวาจาส่องสว่างประสบการณ์

ประยุกต์สู่การดำเนินชีวิตใหม่
     • ผู้อภิบาลจะต้องช่วยให้เยาวชนตระหนักว่าพระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับเขาและให้ความสำคัญแก่ชีวิตของพวกเขา อยากให้พวกเขาดำเนินชีวิตตามแนวทางหรือคำสั่งสอนของพระองค์
     • การศึกษาพระวาจาเช่นนี้จะช่วยให้เยาวชนได้ใช้พระวาจาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และใช้พระวาจาเป็นเครื่องวินิจฉัยประสบการณ์หรือความคิดของเขาต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเขา

     2. คุณค่าของมนุษย์(Human Values)
ประสบการณ์ชีวิต – พระคัมภีร์ – ชีวิตใหม่
    • คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 1

    3. ปัญหาทางคุณธรรม(Moral Problem)
ปัญหา – แสวงหาคำตอบ – ประยุกต์สู่การดำเนินชีวิตใหม่
    • คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 1

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์