วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดค่าย

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 68

วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดค่าย

 1. ระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องจัดค่ายคำสอน
 • สาเหตุของการจัดค่ายมาจากเหตุผลอะไร - การจัดจะก่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์อะไร – ถ้าไม่จัดจะเกิดผลเสียอะไร
 1. การคัดเลือกทีมงานวางแผน
 • ใครบ้างที่จะมาเป็นทีมที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดค่ายฯ (ไม่ต้องมาก และไม่จำเป็นต้องลงมาปฏิบัติการ)
 1. ตั้งเป้าหมายและกำหนดจุดประสงค์
 • ค่ายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร ระบุให้ชัดเจน เราต้องตอบคำถามได้ว่า เมื่อจบค่ายฯแล้วผู้เข้าค่ายฯจะสามารถกระทำอะไรได้บ้าง (ให้ยึดหลักการและเหตุผลไว้) เป้าหมายและจุดประสงค์นี้แหละจะเป็นดั่งแผนที่ในการดำเนินค่ายฯของเรา
 1. การวางหลักดำเนินการ
 • แนวปฏิบัติของค่ายฯจะดำเนินงานตามปรัชญาที่ได้เรียนรู้มา คือ “การใช้ชีวิตคริสตชนร่วมกัน”
 1. บุคคลเป้าหมาย
 • จัดเพื่อใคร – กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม – ให้ข้อมูลหรือแรงจูงใจที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมตัวและเตรียมใจในการเข้ารับการอบรม - กำหนดจำนวนของผู้เข้ารับการอบรม
 1. กำหนดเนื้อหา
 • ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เช่น ค่ายเด็กศีลมหาสนิทครั้งแรก ก็ให้จัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อกับการเข้ารับศีลมหาสนิท
 1. ระยะเวลา / สถานที่
 • เวลาจัดตามความเหมาะสม ส่วนสถานที่ควรพิจารณาถึงความสะดวกปลอดภัย
 1. การจัดผู้บริหารค่าย และทีมปฏิบัติการ
 • การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของทีมประสานงานที่จะทำงานในค่ายฯ
 • ผู้อำนวยการ
 • ผู้ประสานงานฝ่ายเนื้อหา
 • จิตตาธิการ
 • ผู้ประสานงานฝ่ายต่างๆตามความจำเป็น
 1. การจัดตารางเวลา และกิจกรรม
 • กิจวัตรประจำวัน – กิจกรรมในวันหยุด – กิจกรรมพิเศษที่เสริมหลักสูตร ฯลฯ – ลำดับกิจกรรมต่างๆ – กิจกรรรมเสริมสร้างพลังกลุ่ม ฯลฯ
 1. การแบ่งกลุ่มและงานประจำกลุ่ม
 • แบ่งกลุ่มอย่างไร - มีกี่กลุ่ม - กลุ่มจะต้องรับผิดชอบอะไร - แต่ละกลุ่มจะต้องเลือกผู้ประสานงานและเลขา - กิจกรรมต่างๆควรเขียนไว้ให้ละเอียด
 • งานบริการที่สมาชิกมีส่วนร่วม – งานทำความสะอาดต่างๆ - งานที่ช่วยทีมงานรับผิดชอบ
 • ผู้รับผิดชอบพิเศษในกิจกรรมบางอย่าง
 1. งบประมาณ
 • ทุนเอามาจากไหน – องค์กร – ค่าลงทะเบียน – เงินบริจาค ฯลฯ
 1. การประเมินผล
 • ประเมินค่ายทั้งหมด – ประเมินการดำเนินงานประจำวัน – ประเมินทีมงาน - ประเมินผู้เข้าค่าย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725