3.ความประพฤติของชาวเธสะโลนิกา

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
3. ความประพฤติของชาวเธสะโลนิกา

พระคัมภีร์ : 1 เธสะโลนิกา 5:1-28
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ผลิตการ์ดอวยพรหรือของที่ระลึกจากชาวเธสะโลนิกา

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน 1 เธสะโลนิกา 5:1-28

2) ให้แต่ละคนอ่านซ้ำในใจแล้วให้หาคำที่ประทับใจ แจกอุปกรณ์ทำศิลปะ แล้วให้ประดิษฐ์บัตรอวยพรหรือของที่ระลึกอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพระคัมภีร์ที่ประทับใจนั้น

3) เมื่อเสร็จแล้วให้มีการแบ่งปันผลงานกันในกลุ่ม ทั้งงานศิลปะและข้อความจากพระคัมภีร์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725