อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2557

หมวดหลัก: News
posted by: กฤติยา อุตสาหะ
ฮิต: 2648

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2557อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
         ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ การสืบทอดพระพรแห่งความเชื่อในพระศาสนจักรไทย เมื่อเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557  ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา  โดยมีคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นวิทยากร มีคุณครูเข้าร่วม จำนวน 235 คน

           ครูคาทอลิกเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิศษเพราะพวกเขาเป็นผู้ร่วมพันธกิจ “ผู้สอน” ของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งมิใช่เพียงความรู้ทางสติปัญญาเท่านั้น แต่เป็นการสอนด้วยชีวิตความเป็นคนทั้งครบทั้งทางสติปัญญา อารมร์ สังคม จิตใจ และจิตวิญญาณ และครูคาทอลิกไม่เพียงแต่ต้องดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเท่านั้น แต่ต้องดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ของการเป็นคริสตชนด้วย และในโอกาสที่พระศาสนจักรไทยได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปณาเป็น “สังฆมณฑล” ครบ 50 ปี ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรไทยและสังฆมณฑลราชบุรี

 ในโอกาสนี้พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้เดินทางมาเป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมและให้ข้อคิดว่า เราต้องไม่ลืมจุดประสงค์ของโรงเรียนคาทอลิก และเอกลักษณ์ของการเป็นครูคาทอลิก เราต้องให้ความสำคัญการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร เพราะเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนคาทอลิก และเป็นต้นกำเนิดของชีวิตแห่งความเชื่อของเราแต่ละคน เพราะการเดินทางมาประกาศข่าวดีของบรรดามิชชันนารีทำให้เราทุกคนได้รับความเชื่อ และเราต้องสืบทอดพระพรแห่งความเชื่อนี้ให้กับบุตรหลานของเราต่อไป

 การอบรมครั้งนี้คุณพ่อธีรพลได้ให้ภาพรวมของการเริ่มต้นคริสต์ศาสนาในพระศาสนจักรไทย ตั้งแต่การเข้ามาของคริสตศาสนา โดยเน้นที่การทำงานของคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพระศาสนจักรในประเทศไทยและผลักดันให้มีพระสงฆ์พื้นเมือง เพื่อทำให้การประกาศคริสต์ศาสนาในสยามมีความเจริญและเติบโตขึ้น

 คุณพ่อได้เล่าถึงความยากลำยากในการเดินทางของบรรดามิชชันนารี และความอดทน  เสียสละไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากต่างๆ ทั้งด้านภาษา อาหาร สภาพอากาศ และการก่อตั้งพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทยๆ ที่ค่อย ๆ เติบโตขึ้น แต่ก็ต้องพบกับความยากลำบาก อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งจากเรื่องสงคราม การเบียดเบียนศาสนา แต่ก็มีสิ่งดี ๆ ที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นจากการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ การสร้างวัด โรงพยาบาล โรงเรียน และการเชิญคณะนักบวชต่าง ๆ เข้ามาทำงานในประเทศไทย ทำให้พระศาสนจักรไทย ค่อย ๆเจริญเติบโตขึ้นจนถึงทุกวันนี้และประวัติศาสตร์การก่อตั้งสังฆมณฑลราชบุรี

           ที่สุดแล้วคุณพ่อได้ให้ข้อคิดสอนใจแก่เราว่าคณะมิชชันนารีได้วางรากฐานเพื่ออนาคตของพระศาสนจักรของเราด้วยการคิดถึงอนาคตของคริสชนไทย คิดและทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อส่วนรวมมิใช่เพื่อส่วนตัว เหมือนช่างก่อสร้าง ที่สร้างบ้านและให้คนอื่นอยู่ เราก็ต้องทำเช่นเดียวกันคือ ส่งต่อความเชื่อและดูแลรักษาบ้าน สังฆมณฑลของเราให้สวยงามและเจริญเติบโตต่อไป

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725