Bible Contest ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี

หมวดหลัก: News
ฮิต: 7074


“ไบเบิ้ล คอนเทสต์” ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี
          ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี  จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ในโครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 10” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

โครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1)รณรงค์และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในสังฆมณฑล ได้อ่านพระคัมภีร์และนำเอาพระวาจา ในพระคัมภีร์มาใช้ในการแพร่ธรรมในโรงเรียน
      2)เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา คุณธรรม จริยธรรม และให้มีความรักในองค์  พระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเอาคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
      3) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แต่ละโรงเรียนได้ศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

            โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” เพื่อจะได้อ่านและศึกษาชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า รวมถึงคำสั่งสอนและกิจการดีงามต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำ และที่สำคัญเพื่อทำให้เกิดการจดจำและนำเอาพระวาจาที่ได้อ่านและศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิต คริสตชน ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดให้มีการแข่งขันแสดงประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ” ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา จัดการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค หัวข้อ “การพิพากษาครั้งสุดท้าย” 
 
             “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  10   ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร  คณะครูในโรงเรียนในสังฆมณฑล    เป็นอย่างดี  โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 โรงเรียน

ผลการแข่งขันมีดังนี้
การแข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะตัวจิ๋ว" ระดับอนุบาล 1-3
รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียน  เทพินทร์พิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่  โรงเรียน  เรืองวิทย์พระหฤทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่  โรงเรียน  วันทามารีอา ราชบุรี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน เทพินทร์พิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน เรืองวิทย์พระหฤทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียน วันทามารีอา ราชบุรี

การแข่งขันตอบคำถามระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่ โรงเรียนวันทามารีอา  ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
การแข่งขันตอบคำถามระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา และ โรงเรียนอุดมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุกูล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา และ โรงเรียนอุดมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุกูล
การประกวดการแสดงประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ”(มธ. 25:31-46)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่ โรงเรียน  สารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ โรงเรียน  ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุกูล และ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุกูล และ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ผลการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค “การพิพากษาครั้งสุดท้าย”(มธ. 25:31-46)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และอาชีวะ

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่ นายศรราม  มะลิทอง     โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ นายวิศรุต  สุรเนาวรัตน์   โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ นายสุรศักดิ์  วารีรอบวนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศรราม มะลิทอง   โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิศรุต สุรเนาวรัตน์  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุรศักดิ์ วารีรอบวนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน Bible Contest ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725