เชิญน้อง ๆ เข้าร่วมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนราชบุรี ปี 2012

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2339
เชิญน้อง ๆ เข้าร่วมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนราชบุรี ปี 2012
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2012

1.  จุดประสงค์
1.1  เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนา แก่เด็กคาทอลิกที่อยู่ห่างไกลวัด
1.2  เพื่อเด็กคาทอลิกที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกซึ่งไม่มีโอกาสเรียนคำสอนระหว่างปี
1.3  เพื่อเตรียมจิตใจเด็กคาทอลิกในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
1.4  เพื่อเปิดโอกาสเด็กที่สนใจเรียนรู้คำสอนคริสตศาสนาทั้งเด็กคาทอลิกและเด็กต่างศาสนา
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าค่ายฯ


ภาพบรรยากาศภายในค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2007
 

2.  สถานที่พักอบรม  
     บ้านเณรเล็กราชบุรี

3.  ระยะเวลา 
    เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่  8 เมษายน ถึงวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2555  รวมเวลา 3 สัปดาห์     
    (เปิดรับเด็กเข้าที่อบรมเวลา 10.30น. ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 )

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
1.  อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปี(ยกเว้นกรณีอายุเกินกว่านี้แต่ยังมิได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์)
2.  ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรกหรือศีลกำลัง
3.  รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่มีความประสงค์จะรับการอบรมเพิ่มเติม

5. เอกสาร  และสิ่งของที่ต้องนำติดตัวไปด้วย
 1. ใบรับรองศีลล้างบาป
 2. เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  สำหรับเวลา   3  สัปดาห์   (เตรียมชุดนักเรียน 1 ชุด , ผ้าถุง , ผ้าขาวม้า , ผ้าขนหนู  , ถุงเท้า , รองเท้านักเรียน , กางเกงขายาวสำหรับเข้ามิสซาทุกวัน ,ยาประจำตัว)
 3.  เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามสมควร  (ฝากไว้กับครู)
 4. ห้ามนำของมีค่าติดตัวไป ( โทรศัพท์มือถือ  เครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง  เครื่องประดับมีค่า ฯลฯ)

 6.  การรับสมัคร
กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อยและ ต้องได้รับการรับรองจาก พระสงฆ์เจ้าวัดและส่งรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี ภายในวันที่  1  มีนาคม   2555

 7.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม
  ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี    ได้รับเงินช่วยเหลือจากสังฆมณฑล   แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในค่ายแต่ละปีมีจำนวนสูงมาก    จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อเจ้าวัด  อธิการ ผู้จัดการโรงเรียน    ช่วยบอกบุญไปยังสัตบุรุษ  และผู้ปกครอง   บริจาคเงินเพื่อช่วยในการอบรมเด็ก ประมาณ 300 คน   เป็นเวลา 3 สัปดาห์
  (เฉลี่ยค่าใช้จ่าย เด็ก 1 คนเป็นเงิน 2,000 บาท)

เกณฑ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน
  
1.  ผ่านการอบรมครบ 3 สัปดาห์
2.  เด็กที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้  คือ
ศีลล้างบาป    ต้องผ่านการรับรองจากพระสงฆ์เจ้าวัดและผู้ปกครอง
ศีลมหาสนิท   อายุ     8  ปีขึ้นไป
ศีลกำลัง      อายุ    11  ปีขึ้นไป
รื้อฟื้นคำสอนคริสตชน (ศีลมหาสนิทอย่างสง่า)  13  ปีขึ้นไป
3.  ความประพฤติเรียบร้อย มีความศรัทธา สวดภาวนาได้
4.  ได้รับอนุญาตจากคุณพ่อเจ้าวัด และผู้ปกครอง 
5.  มีความตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ในค่าย

การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของเด็ก  
           การพิจารณาตามเกณฑ์เป็นส่วนหนึ่ง   ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเหมาะสมของเด็ก  รวมถึงความคิดเห็นของคุณพ่อเจ้าวัดและผู้ปกครองด้วย  หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามรายละเอียด หรือแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการรับศีลของเด็กให้แจ้งกับ
   1.  ผู้อำนวยการและจิตตาธิการค่าย
       (คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร)
   2.  ประธานค่าย
       (บราเดอร์ปฏิคม  วิริยะสมบัติ ) 
   3.  รองผู้อำนวยการค่าย
       (ครูราตรี  ช้อยเครือ)

หมายเหตุ.. 
1. กำหนดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 09.30  น.
2. สำหรับเด็กที่ได้รับศีลล้างบาป  และ  ศีลกำลังขอให้ผู้ปกครองเตรียมพ่อแม่ทูนหัวด้วย
3. จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้รับศีลหรือไม่ โดยผ่านทางคุณพ่อเจ้าวัด
4. เด็กที่มาเรียนคำสอน อาจไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ต้องดูผลการเรียน   ความประพฤติ   และความพร้อมของบุตรหลานของท่านด้วยขอท่านผู้ปกครอง รอรับผลผ่านทางคุณพ่อเจ้าวัด
5. หากไม่จำเป็นขอความกรุณาจากท่านผู้ปกครอง  อย่ามาเยี่ยมบุตรหลานของท่านในระหว่างการอบรม เพราะจะทำให้บุตรหลานเปลี่ยนใจ   ขอตามท่านกลับบ้าน
6. หากเด็กมีประวัติการแพ้ยา  หรือมีโรคประจำตัวกรุณา   แจ้งฝ่ายทะเบียนทราบในวันมาสมัครเรียนคำสอนด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725