ส่งความสุข...เพื่อนผู้ร่วมงาน

หมวดหลัก: News
ฮิต: 1987

เพื่อนผู้ร่วมงานที่รักในพระคริสตเจ้า
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2011/2554 นี้
พ่อภาวนาวอนขอพระกุมารเยซู
เพื่อจะได้ประทานพระพรเหล่านี้แก่เพื่อน ๆ
พระพรแห่งความนอบน้อมเชื่อฟังดั่งเช่นพระแม่มารีย์
พระพรแห่งความซื่อสัตย์ในหน้าที่ดั่งเช่นนักบุญยอแซฟ
พระพรแห่งความชื่นชมยินดีดั่งเช่นนางเอลีซาเบธ
และพระพรแห่งความพากเพียรอุตสาหะ
ดั่งเช่นโหราจารย์ทั้งสาม
ขอให้โอกาสอันเป็นมงคลนี้นำความเข้มแข็ง
ความกล้าหาญ และความร้อนรนในการสืบสาน
การเป็นคนงานในท้องทุ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป
ขอพระเจ้าประทานพระพร
จาก คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725