เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 "ความรักกับการทำแท้ง"

หมวดหลัก: News
posted by: www.catholic.or.th
ฮิต: 2071

เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 2

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725