แนะนำหนังสือ : เกมสัมพันธ์

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 4138
เกมสัมพันธ์แนะนำหนังสือ : เกมสัมพันธ์
       หนังสือที่รวบรวมและเรียบเรียงกิจกรรมและเทคนิคการนำนันทนาการที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในการจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆหรือใช้เป็นสื่อเพื่อนำเข้าสู่สาระการเรียนรู้และที่สำคัญเป็นเกมที่เน้นคุณธรรมในการดำเนินชีวิตด้วย
จัดพิมพ์โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
ราคา 120 บาท

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725