หนังสือ "พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแร็ท"

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 3193

หนังสือ หนังสือ "พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแร็ท"
        งานเขียนจากการสั่งสมประสบการณ์อันยาวนานของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16  เริ่มงานเขียนเมื่อช่วงพักฤดูร้อนปี 2003  สำเร็จ แปลและพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว จัดพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา จำนวน 600 หน้า รีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ จำนวนจำกัด

ราคาเล่มละ   390  บาท
จัดพิมพ์โดย  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725