กิจกรรมที่ 1: เรียนรู้จากบทเพลง

xmasac01.jpgกิจกรรมที่ 1: เรียนรู้จากบทเพลง
จุดประสงค์ : เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้จากกิจกรรมนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. ร้องเพลงเชิญเถิดเอ็มมานูแอลได้
2. อธิบายคำว่าเอ็มมานูแอล และอิสราแอลได้
3. เตรียมการฉลองวันคริสต์มาสด้วยความกระตือรือล้น


บทเพลงที่ใช้สอน
: เชิญเถิดเอ็มมานูแอล (ปรารถนา หน้า 298)

คำศัพย์ : เอ็มมานูแอล อิสราแอล

อุปกรณ์:
• เนื้อเพลงให้นักเรียนทุกคนได้ร้อง
• แผนที่ประเทศอิสราแอล

ครูเริ่มกิจกรรมด้วยถ้อยคำเหล่านี้
คนในสมัยก่อนที่มีชีวิตอยู่ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะบังเกิดต่างรับรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาจะส่งพระผู้ไถ่มาให้มนุษย์ และพวกเขาต่างๆเฝ้าสวดภาวนาเพื่อให้คำสัญญานั้นมาถึงเร็ว พวกเธอจำชื่อของบุคคลต่างๆที่เกิดก่อนพระเยซูคริสต์ได้บ้างไหม (อาบราฮัม อิซอัค ยากอบ โมเสส ยอห์นบัปติส พระแม่มารี ยอแซฟ ฯลฯ) เมื่อพวกเขาภาวนา พวกเขาภาวนาว่าอะไร…..คำภาวนาของพวกเขามีเนื้อความคล้ายๆกับบทเพลงที่เราจะร้องกันนี้เลย ให้เราร้องเพลง “เชิญเถิดเอ็มมานูแอล” พร้อมกัน (ถ้าร้องไม่ได้ให้ครูสอนก่อน)

1.  เชิญเถิด เชิญเถิดเอ็มมานูแอล องค์พระผู้ไถ่ชนอิสราแอล
       ผู้ร้องครวญคร่ำร่ำไห้ไม่สร่าง เชิญรีบเร่งไปพบพระบุตรา
(รับ) ยินดี ปรีดา เอ็มมานูแอล ที่ทรงมาช่วยชนอิสราแอล
2. เชิญเถิด เชิญเถิดองค์แสงอรุณ เชิญมาชูชื่นใจผู้พึ่งบุญ
      เชิญมาขับไล่ความมืดออกไป ไล่เงาความตายอย่าให้กล้ำกราย

เมื่อร้องเพลงแล้ว ให้ครูคำการอภิปรายกับนักเรียน

-ในบทเพลงนี้มีคำอะไรบ้างที่ใช้เรียกพระเจ้าของเรา (ให้นักเรียนช่วยกันค้นหา แล้วให้ครูเขียนลงบนกระดานดำ เช่น เอ็มมานูแอล พระผู้ไถ่ พระบุตรา องค์แสงอรุณ ฯลฯ ให้ครูอธิบายแต่ละคำอย่างสั้น แต่จะเน้นคำว่า เอ็มมานูแอล และอิสราแอล)

-คำว่า “เอ็มมานูแอล” แปลว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา” พระเจ้าได้เสด็จลงมาอยู่กับมนุษย์ด้วยวิธีการที่พิเศษ คือโดยการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ของพระเยซูในคืนคริสต์มาสครั้งแรกนั่นเอง พระองค์เสด็จมาลงช่วยประชากรของพระองค์

-ในพระธรรมเก่า มีคำทำนายในสมัยของกษัตริย์อาหัสถึงการบังเกิดมาของเด็กชายที่ชื่อ “เอ็มมานูแอล” มาแล้ว ว่าจะเกิดมาในประเทศยูดาห์(อิสราแอล)และจะเป็นเครื่องหมายให้กษัตริย์อาหัสทราบว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับยูดาห์และจะทรงปกปักษ์รักษาพวกเขาจากการโจมตีของศัตรู(อสย.7:10-16)

-ในพระธรรมใหม่ นักบุญมัทธิวได้อ้างถึงคำสัญญที่พระเจ้าได้ประทานกับอาหัสนั้นว่าหมายถึงพระเยซูคริสต์ พระแม่มารีเป็นหญิงพรหมจารีย์ที่ได้ทรงตั้งครรภ์ด้วยการกระทำอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้า และคลอดบุตรซึ่งมีนามว่า “เอ็มมานูแอล” ซึ่งแปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา คำๆนี้จึงมีความหมายมากขึ้น เพราะพระเจ้าทรงเสด็จมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ด้วยพระองค์เอง พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์ (มธ.1:18-23; ยน. 1-14)

-ชื่อที่สำคัญอีกชื่อหนึ่งคือ “อิสราแอล” อิสราแอลเป็นชื่อของประเทศหนึ่ง ที่ประชากรของพระเจ้าอาศัยอยู่ในเวลานั้น แต่ปัจจุบันนี้เราทุกคนที่เป็นคริสตชนก็ถือว่าเป็นประชากรของพระเจ้าเช่นเดียวกัน (ครูอาจจะเตรียมแผนที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศอิสราแอลอยู่ตรงไหนของโลก ห่างจากประเทศไทยเท่าไร ฯลฯ)

-อิสราแอลเริ่มมาจากการที่พระเจ้าทรงสัญญาแก่อับราฮัมว่าพระองค์จะให้ชนชาตใหญ่เกิดขึ้นมาจากพวกเขาและโดยชนชาตินี้มนุษย์ทั้งปวงทุกชาติทุกภาษาจะได้รับพระพร(ปฐก.12:1-3; 13:14-17) ภายหลังต่อมา พวกลูกหลานของอับราฮัมจึงได้ชื่อว่าเป็น ชนชาติอิสราแอล

-พระเยซูเสด็จมาช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนให้พ้นจากบาปและประทานชีวิตใหม่ให้แก่เราทุกคน ด้วยเหตุนี้แหละ เราทุกคนจึงมีความยินดีและร้องเพลงว่า “ยินดี ปรีดา เอ็มมานูแอล ที่ทรงมาช่วยชนอิสราแอล

-ในบทเรียนต่อไปเราจะได้ยินเรื่องราวของวันคริสต์มาสครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งและเราจะได้เรียนรู้กันว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ไว้อย่างไรบ้าง

-ให้เราร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกัน (ครูอาจจะประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงด้วยก็ได้)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725