นักบุญสเตเฟน มรณสักขี

นักบุญสเตเฟน มรณสักขีนักบุญสเตเฟน มรณสักขี
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  26 ธันวาคม

            พวกอัครสาวก ได้ช่วยกันคัดเลือกศิษย์ที่ศรัทธามั่งคง และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์จำนวน 7 คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนยากจน บุรุษเหล่านี้เรียกกันว่า " อนุสงฆ์ " และสเตเฟนก็เป็นอนุสงฆ์องค์แรก พวกสาวกได้โปรดศีลบวชแก่อนุสงฆ์ โดยสวดภาวนาและปกมือเหนือศีรษะพวกเขา

     สเตเฟน ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณอานิสสงฆ์และความกล้าหาญ ได้ทำสิ่งอัศจรรย์ท่านกลางประชาชน แต่ชาวยิวบางคนได้กล่าวหากันว่า เป็นผู้สบประมาทพระผู้เป็นเจ้าและมหาบุรุษโมเสส ท่านถูกนำไปขึ้นศาลพวกยิว สเตเฟนกล้าโต้แย้งด้วยปรีชาญาณ ประชาชนพากันว่า ขณะที่ท่านพูดถึงพระเยซูเจ้านั้นมีรัศมีวงกลมอยู่เหนือศีรษะ และใบหน้าของท่านคล้ายเทวดา ท่านถูกพวกที่เป็นศัตรูฉุดลากตัวออกไปนอกเมืองแล้วเอาก้อนหินขว้างจนท่านถึงแก่ชีวิต ท่านล้มลงและร้องด้วยเสียงอันดังว่า " ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดอภัยโทษแก่เขาเหล่านั้นเถิด " และเมื่อท่านร้องว่า " ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดรับดวงวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย " ท่านก็ขาดใจตาย (กจ. 6 : 8 - 7 : 60 )

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725