นักบุญยอห์น อัครสาวก

posted by: Administrator
ฮิต: 11266

นักบุญยอห์น อัครสาวก นักบุญยอห์น อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  27 ธันวาคม

            ในบรรดาอัครสาวก 12 คน นักบุญยอห์นเป็นผู้ใกล้ชิดและพระเยซูเจ้าทรงไว้วางพระทัยมากที่สุด ชื่อของนักบุญยอห์นแปลว่า " พรจากพระเจ้า " ท่านเป็นคนหนุ่มที่สุดในบรรดาอัครสาวกสิบสององค์ บิดาของท่านคือ เศเบดี เป็นชาวประมงที่รํ่ารวยของเมืองเบธไซดา มารดาชื่อ สะโลเม ในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์ ท่านได้ช่วยปลอบโยนแม่พระ และพระเยซูเจ้าทรงฝากพระมารดาไว้ในความดูแลของท่าน นักบุญยอห์น (ยน. 19 : 25-27) ท่านได้ไปจาริกเผยแพร่พระศาสนาในประเทศปาเลสไตน์ ถูกจับขังคุกที่กรุงโรม เมื่อท่านอายุ 90 ปี ท่านได้เขียนพระวรสารพิสูจน์ว่า " พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ " เนื่องว่าท่านสามารถพูดถึงสภาวะของพระเป็นเจ้าและของพระเยซูเจ้าได้อย่างถูกต้อง ยอห์นยังเห็นเหตุการณ์ต่างๆ และพระวาจาว่าเป็น " สัญญลักษณ์ " หมายถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท เขาจึงเปรียบท่านว่าเป็นนกอินทรีย์ที่บินได้สูงกว่านกทั้งปวง

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725