นักบุญซีโมน อัครสาวก

นักบุญซีโมน อัครสาวก (ศตวรรษที่ 1 )นักบุญซีโมน อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  28 ตุลาคม

           หนึ่งในจำนวนอัครสาวก 12 องค์ ที่พระเยซูเจ้าทรงเลือก (มธ. 10:4 ;มก. 3:18) ในพระวรสารนักกบุญมัทธิวและมาระโก เรียกท่านว่า " ผู้รักชาติ " เพราะเหตุที่ว่า มีการเรียกสับสนกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับท่าน เพราะผู้อื่นคิดว่าท่านเป็นบุคคลเดียวกับท่านนักบุญเปโตร (ซีโมน) แห่งกาลิลี

     ซีโมน เป็นศัพท์ที่มาจากภาษากรีก การที่เรียกท่านว่า ผู้รักชาติ อาจจะเป็นเพราะว่า ท่านเป็นชาวยิวที่มีความผูกพันกับอุดมการณ์ของการมีพระเป็นเจ้าปกครอง กับอุดมการณ์พระเมสสิยาห์อย่างแน่นแฟ้นของพวกฮีบรู และจิตใจของท่านก็ครุกรุ่นไปด้วยความเป็นปฎิปักษ์ต่อต้านพวกโรมัน

     ท่านได้ร่วมเดินทางไปประกาศพระศาสนากับนักบุญยูดาจนถึงเปอร์เซีย ที่นั่นท่านได้ประกาศความเชื่อโดยการยอมถูกฆ่าด้วยเลื่อย เพือเป็นมรณสักขี ดังนั้นสัญญลักษณ์ที่คู่กับท่านคือ เลื่อยและพระคัมภีร์ การเป็นมรณสักขีของท่าน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725